Dutch Language School in Utrecht

Dutch Language School in Utrecht


Reglement en Voorwaarden

Schoolreglement en Voorwaarden Dutch First

Lees hier over ons privacy beleid.

Algemeen:

1. De school is anti discriminatie, is apolitiek en niet religieus. Cursisten en docenten komen op onze school om te leren en niet om anderen over te halen van hun overtuigingen.
2. Zowel docenten als cursisten hebben het recht onder plezierige omstandigheden te werken. Ruzie maken, schelden, vloeken of beledigingen maken zijn verboden. Lach anderen niet uit wanneer zij een fout maken. Houd altijd in gedachte dat iedereen hier is om te leren.
3. Het is verboden in het gebouw te roken. Personen die buiten het gebouw roken mogen hun sigaretten of ander afval niet op straat gooien. Personen die worden betrapt op roken in het gebouw zullen een boete moeten betalen van €50.
4. Personen onder invloed van alcohol zullen gevraagd worden de school te verlaten zonder recht te hebben op een vergoeding van gemiste lessen.  
5. Docenten zijn hier om cursisten te helpen volgens het lesmateriaal van de school. Docenten zijn er niet om brieven en teksten te vertalen, formulieren in te vullen, etc. Schending van regels #1- #4 zal worden opgevolgd door een officiële waarschuwing; recidive zal uiteindelijk leiden tot uitsluiting van de school zonder recht te hebben op teruggaaf van de kosten van de overgebleven lessen van de cursus die wordt gevolgd.
 

Cursus en lessen:

6. Van een ieder wordt verwacht dat hij/zij op tijd is voor zijn/haar les, ongeacht de aard van de les (incl. inhaalles/drop-in). Wanneer iemand te laat komt voor de les zal dit storend zijn voor de cursisten en de docent.
7. Mobiele telefoons staan uitgeschakeld of staan op stille stand. Wanneer een belangrijk telefoontje wordt verwacht, zet de telefoon zo stil mogelijk, ga bij de deur zitten en verlaat het lokaal voordat je opneemt.
8. Vragen met betrekking tot de les kunnen alleen worden gesteld tijdens de les. De docent heeft het recht en de plicht te rusten tijdens pauzes.
9. Vragen met betrekking tot de school kunnen worden gesteld bij de receptie, niet aan de docenten.
10. (Niet van toepassing voor het éénjaarprogramma, Kerst- en Paascursussen) Er zijn kosten verbonden aan het wisselen van de ene cursus naar een andere en wordt alleen geaccepteerd in geval van ernstige of onverwachte gebeurtenissen (bv. ziekte van een naast familielid). De cursist zal de lessen vervolgen in een andere cursus gelijk aan zijn originele cursus wanneer deze beschikbaar is. De verandering kan alleen verwerkt worden nadat de receptie een schriftelijke melding van de cursist heeft ontvangen waarin een geldige reden wordt gegeven incl. een bewijs (bv. een doktersbrief of werkgeversverklaring).  
De kosten voor het wisselen zijn 20 % van de volledige cursuskosten voor al onze cursussen.

11. Voor aanmelding van een cursus bestaat de mogelijkheid voor de cursist om zijn/haar niveau te bepalen middels een gratis plaatsingstest op de locatie van Dutch First. Dutch First keurt het wisselen van een cursus niet goed wanneer de cursist zijn eigen niveau verkeerd inschat en zich voor een verkeerde cursus heeft ingeschreven.
12. Wanneer de cursist vanwege ziekte niet meer deel kan nemen aan een cursus, zal er medisch bewijs moeten worden getoond, zoals een doktersbrief o.i.d., om voor de rest van de cursus het geld terug te krijgen. Voor de berekening van het terug te krijgen geld wordt er gerekend vanaf de dag dat dit bewijs wordt getoond en goedgekeurd. Er wordt €25 administratiekosten in rekening gebracht.
13.  Een noodzakelijke wisseling van groep dient ten alle tijden in schriftelijke vorm te worden gecommuniceerd met de receptie van Dutch First. Veranderingen aangevraagd via de telefoon worden niet geaccepteerd.
15. Tegen betaling hebben cursisten het recht aanvullende lessen te volgen in een andere groep (drop-in les), mits er een plek vrij is. Drop-in lessen kosten €39,- per les van drie lesuren.
16. Voor een cursus met een speciale aanbieding gelden de voorwaarden voor de specifieke aanbieding. Van alle cursisten wordt daarnaast verwacht dat zij bekend zijn met het schoolreglement van Dutch First voordat zij zich aanmelden voor een cursus met een speciale aanbieding.
17. Een cursus zal starten wanneer het minimum aantal cursisten voor die cursus zich heeft aangemeld. De school heeft het recht een geplande cursus te annuleren of uit te stellen wanneer zich niet het minimum aantal cursisten voor die cursus hebben aangemeld. De school heeft ook het recht om veranderingen aan te brengen in de start- en/of einddata, tijden en docenten.
18. Cursisten die privéles (1 op 1) hebben, een inhaal les of een drop-in les hebben gepland kunnen de les uiterlijk 24 uur van te voren verzetten door contact op te nemen met de schoolreceptie. Wanneer er binnen 24 uur van de geplande afspraak wordt geannuleerd of er is sprake van een no-show, zal de les in rekening worden gebracht.
19. Het is verplicht de boeken en het materiaal van de cursus te gebruiken. De kosten voor de boeken is niet inclusief in de cursusprijs. Boeken voor de cursus kunnen worden gekocht in een boekwinkel of online. Alleen wanneer de school specifiek benoemd dat boeken en materiaal bij een bepaalde cursus inclusief is, is het kopen van boeken niet nodig.
20. In de laatste les van een cursus zal iedere cursist die minstens 80% van de lesuren aanwezig is geweest een digitaal certificaat ontvangen. Het certificaat is inclusief in de cursusprijs. Een harde kopie kan worden verkregen via de receptie tegen betaling van €5.
 

Aanmelding en betaling:

21. Aanmelden kan alleen schriftelijk. Dit kan online via onze website, via email of kom langs op onze school.
22. Een aanmelding voor een cursus is bevestigend en bindend, wanneer de school heeft ontvangen:
                 a) Een volledig via de Dutch First website ingevuld aanmeldingsformulier, gevolgd door een bevestiging middels de link die naar het opgegeven emailadres zal worden gestuurd; 
      OF     b) Een email met daarin naam, adres, telefoonnummer, en geboortedatum van de cursist. Plus de naam en startdatum van de cursus en een bevestiging dat het schoolreglement is gelezen en hij/zij daarmee akkoord gaat. 
      OF     c) Een volledig ingevuld en ondertekende cursusovereenkomst, welke bij de receptie van de school kan worden verkregen.
23. Wanneer niet de cursist zelf de factuur voor een cursus wenst te ontvangen, maar deze gericht wil hebben aan een derde partij (bv. een werkgever of familielid), zal deze derde partij dat schriftelijk via email aan de school moeten bevestigen middels ons Third Party Billing Statement formulier (TPBS). Zolang de school deze bevestiging niet ontvangt, is de cursist zelf verantwoordelijk voor de betaling van zijn/haar cursus.
24. Nadat de aanmelding voor de cursus is bevestigd, zal de cursist uiterlijk vijf dagen voor de start van de cursus een email of brief ontvangen met informatie over betaling van de cursus. De kosten voor de cursus moeten uiterlijk worden betaald op de datum die staat vermeld op de factuur (vervaldatum).
25. De factuur kan worden betaald via:
- Internetbankieren
- Een bankoverschrijving
- Via het postkantoor of de bank
- In contanten aan de balie van Dutch First (per factuur worden €7,50 extra kosten in rekening gebracht)
26. Het is belangrijk dat cursisten rekening houden met eventuele bankkosten in het geval van internationale betalingen. Dutch First betaalt deze bankkosten niet. De servicekosten en de betalingskosten die de bank in rekening brengt zijn voor rekening van de betaler van de cursus.
27. De kosten voor een cursus (behalve één jaar programma) dienen uiterlijk de dag voor start van de eerste les te zijn betaald. Dutch First heeft het recht om op de eerste dag van de cursus een bewijs van betaling te vragen.
28. De volledige kosten voor het één jaar programma dienen te worden betaald binnen tien dagen na het ontvangen van de betalingsbrief. De toelating tot het programma wordt alleen bevestigd wanneer de volledige betaling door Dutch First is ontvangen.
29. Indien gewenst, kan er een officiële verklaring worden afgegeven door de school, dat de kosten voor een cursus zijn betaald. Deze brief kan alleen aan de cursist worden uitgereikt indien de volledige betaling zichtbaar is op de bankrekening van Dutch First.
30. Registratie voor een cursus is bindend, zowel bij aanmelding via de website als aanmelding via een inschrijfformulier. Dutch First staat in enkele gevallen echter wel toe dat cursisten zich afmelden voor een cursus voordat deze is gestart. Zie paragraaf ‘Afmelden en Annuleren’.
31. Wanneer een cursist zich wil afmelden voor een cursus op de dag dat deze begint, is hij/zij verplicht het volledige bedrag voor de cursus te betalen zoals staat vermeld op de ontvangen factuur.
32. De cursuskosten van een 'full package' cursus kunnen na overleg met de administratie betaald worden in twee termijnen (uitgezonderd één jaar programma). De eerste termijn zal belast worden met €25 administratiekosten. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor Nederlandse inwoners die in het bezit zijn van een Nederlands Burgerservicenummer (BSN). Vanwege administratieve redenen is betaling in termijnen alleen mogelijk wanneer dit wordt aangevraagd tijdens of direct na de aanmelding.
33. De cursuskosten voor het één jaar programma kan in 4 termijnen betaald worden, in overleg met de administratie. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor Nederlandse inwoners die in het bezit zijn van een Nederlands Burgerservicenummer (BSN). De eerste termijn zal belast worden met €25 administratiekosten. Vanwege administratieve redenen is betaling in termijnen alleen mogelijk wanneer dit wordt aangevraagd direct na de aanmelding. 
34. Facturen die niet zijn voldaan op de dag van uiterste betaling zoals vermeld op de factuur (vervaldatum) zullen worden verwerkt volgens een standaardprocedure en worden doorgegeven aan een incassobureau. Het incasso is een externe partij die de cursist additionele kosten in rekening zal brengen, bovenop de originele factuur.
35. Dutch First heeft het recht om de cursist geen certificaat van deelname uit te reiken op de laatste dag van de cursus wanneer de cursuskosten nog niet zijn betaald.
 

Afmelden en Annuleren:

36. Afmelden voor een cursus kan slechts in schriftelijke vorm geaccepteerd worden. Dit kan officieel via de annuleringslink in de email die wordt ontvangen na aanmelding. Indien cursist niet meer in het bezit is van deze link, wordt een annulering via email geaccepteerd. Indien via email wordt geannuleerd, dient de volledige naam,de contactgegevens en de cursusgegevens te worden vermeld. Afmeldingen kunnen niet telefonisch geaccepteerd worden. De aanmelding voor een cursus zal als bindend worden beschouwd zolang er geen schriftelijke afmelding door de school is ontvangen.   
 
37. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de bevestigingsdatum. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na bevestiging begint, stemt de cursist ermee in dat wordt afgezien van de bedenktijd en is ons standaard annuleringsbeleid van toepassing (#38 #39).

38. Dutch First behoudt zich het recht voor het volgende beleid te voeren voor afmeldingen:
  1. Dutch First accepteert afmeldingen en brengt in geen geval cursuskosten in rekening wanneer afmelding plaatsvindt in schriftelijke vorm 8 kalenderdagen of meer voor de start van de betreffende cursus (bijvoorbeeld: wanneer de cursus start op 15 januari, kan de cursist kosteloos annuleren tot en met 7 januari).
  2. Cursisten die de cursuskosten al hebben voldaan, maar zich 8 of meer dagen voor de start van de cursus afmelden, zullen de volledige betaling terugkrijgen.
  3. Cursisten die zich 7 kalenderdagen of minder voor de start van de cursus afmelden, zijn niet de volledige cursuskosten verschuldigd, maar zullen wel annuleringskosten moeten betalen (zie #39). Bijvoorbeeld: Wanneer de cursus start op 15 januari en de cursist annuleert tussen 8 en 14 januari, dan is de cursist annuleringskosten verschuldigd.  
  4. Cursisten die de cursuskosten al hebben voldaan, maar zich 7 dagen of minder voor de start van de cursus afmelden, zullen het betaalde geld terugkrijgen, minus de annuleringskosten (zie #39). 
  5. Afmeldingen die worden ontvangen vanaf de startdag van de cursus worden niet geaccepteerd. Cursisten zijn de volledige cursuskosten verschuldigd zoals vermeld op de factuur.
  6. Cursisten die zijn toegelaten tot het één jaar programma mogen hun aanmelding tot 30 dagen voor de start van het programma annuleren. Annuleringskosten worden in rekening gebracht zoals vermeld onder #39. Afmeldingen binnen 29 kalenderdagen voor de start van het programma worden niet geaccepteerd.

39. Annuleringskosten bij Dutch First:
a.   Eén jaar programma:                                       10 % van de volledige cursuskosten
b.   Alle overige cursussen:                                    20 % van de volledige cursuskosten
c.   De cursist heeft geen enkele recht op teruggave van cursuskosten wanneer de cursist voor het eind van de cursus besluit te stoppen met de cursus (met uitzondering van regel #12).

40. Rente verkregen over het bedrag dat wordt bijgeschreven op een Dutch First bankrekening is het eigendom van Dutch First.

 

Visum e.d.

41. Dutch First heeft geen verantwoordelijkheid in de aanvraag van een visum, verblijfsvergunning, inburgering of staatsexamen. De school is dus niet aansprakelijk in het geval een aanvraag niet wordt goedgekeurd.
42. Het is aan de cursist om uit te zoeken wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn betreffende een visum, verblijfsvergunning, inburgering of staatexamen, Dutch First verstrekt hier geen informatie over. Informatie is te krijgen via de lokale Nederlandse ambassade of de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (www.ind.nl). Dutch First verstrekt alleen informatie over de school en haar cursussen.
43.  Het volgende geldt voor cursisten die zich hebben aangemeld voor een cursus terwijl in afwachting van een visum / verblijfsvergunning: Cursisten die geen verblijfsvergunning / visum wordt toegekend, kunnen alleen afmelden voor een cursus door bewijs van afwijzing te laten zien.